1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. PFAS
  5. PFAS substitutionsbedömningar
Barn i regnjacka leker i regn

Bio-baserad och giftfri ytbeläggning istället för PFAS

EU-projektet TORNADO EU PFAS substitution assessments, som leds av det spanska institutet Tecnalia, ska ta fram och testa nya ytbeläggningar som ska ersätta användandet av PFAS.

Ytbeläggningarna ska vara både vatten- och fettavstötande och kommer att utvecklas i linje med det ramverk som EU har tagit fram för att säkerställa att nya kemikalier och produkter varken är långlivade (persistenta) eller toxiska för människor och miljö (safe-and sustainable by design, SSbD).

Projektet kommer att bidra till en framtida säker cirkulär ekonomi dels genom att ta fram och testa nya beläggningar, dels genom att utvärdera hur SSbD-ramverket implementeras. SSbD påverkar hur produkter utformas, produceras, används och behandlas vid slutet av deras livslängd, det vill säga under hela livscykeln.

I TORNADO kommer så kallade biomonomerer – det vill säga biobaserade molekyler -att funktionaliseras för att de ska få rätt egenskaper och dessa kommer sedan att användas för att skapa polymeriserade ytor med applikationer inom såväl textil, förpackningar och köksutrustning. Biomonomererna och ytbeläggingarna kommer att skalas upp i industriell miljö och de skapade ytorna kommer att testas med avseende på funktionalitet och valideras enligt gällande krav och specifikationer.

De miljömässiga vinsterna och den förbättrade cirkulariteten kommer att utvärderas genom olika livscykelanalysmetoder (LCA, LCC, s-LCA). Infrastruktur för effektivt utnyttjande av olika beräkningsverktyg för till exempel toxicitet, bionedbrytbarhet och fysiokemiska parametrar hos de ämnen som produceras kommer att skapas för att effektivt kunna ge information om möjliga faroegenskaper, transport och fördelning av de nya ämnena i miljön.

Projektfakta

  • Tornado EU PFAS substitution assessments
  • Samarbetspartner: Spanska institutet Tecnalia
  • Finansiär: EU Horizon
  • Budget: 7 000 000 SEK
  • Period: 2023 - 2025