1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Våra tjänster
  4. Klimatpåverkan från byggnation
En gågata med hus på vardera sida

Klimatpåverkan från byggnation

IVL tagit fram kvalitetssäkrade tjänstepaket för dig som vill beställa klimatberäkningar eller införa klimatkrav vid upphandling. Klimatpåverkan från byggnationer måste minska för att byggsektorn ska kunna bli klimatneutral.

IVL Svenska Miljöinstitutet är nationellt ledande inom klimatberäkning av byggnader och hjälper bland annat till i utvecklingen av Boverkets lagförslag om klimatdeklarationen samt driver upphandlingsplattformen Klimatkrav till rimlig kostnad.

Den kunskap vi har byggt upp har vi paketerat i ett antal kvalitetssäkrade tjänster för att alla ska ha lätt att kunna göra rätt från början. Tjänsterna innehåller också avstämningsmöten med våra klimatberäkningsexperter för att vi utöver att leverera kvalitet i resultaten också ska bygga upp din kunskap som beställare.

Vi tror att kvalitet är billigt i längden, speciellt när du snabbt skall bygga kunskap. Välkommen att hålla oss i handen.

Följande tjänster kan beställas till ett fast pris:

Klimatberäkning (grund) - t.ex. för Miljöbyggnad och lagkrav 2022

Den här tjänsten passar dig som efterfrågar en klimatberäkning i syfte att uppfylla kommande lagförslag om klimatdeklarationer eller Miljöbyggnad Brons för indikator om klimatpåverkan. Beräkningen kan även användas i tidigt skede när man exempelvis vill undersöka klimatpåverkan för olika stomalternativ.

Kontakt, klimatberakning@ivl.se

Klicka här för detaljer Pdf, 313.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Klimatberäkning (fördjupad) - för jämförelser, referensvärden och upphandling

Den här tjänsten passar dig som efterfrågar en klimatberäkning med så pass hög kvalitet att jämförelse med andra beräkningar är möjlig. Beräkningen kan exempelvis användas när en entreprenör svarar på en upphandling eller när en fastighetsägare bygger upp kompetens kring sin byggnations klimatpåverkan. En omfattande rapport kommuniceras som slutleverans. Förutom en kvalitetssäkrad beräkning ingår även beräkning enligt lagförslaget samt Miljöbyggnad Brons.

Kontakt, klimatberakning@ivl.se

Klicka här för detaljer Pdf, 370.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Stöd vid införande av upphandlingskrav

Genom en samverkansprocess guidar vi er att införa klimatkrav vid upphandling. Vi utgår från den vägledning och de anvisningar som tagits fram inom projektet Klimatkrav till rimlig kostnad och lägger naturligtvis till våra erfarenheter från andra relevanta uppdrag. Genom en serie möten och avstämningar säkerställs att resultatet relaterar till just ert sätta att handla upp byggprojekt.

Kontakt, klimatberakning@ivl.se

Klicka här för detaljer Pdf, 238.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Kvalitetsgranskning av klimatberäkning

En klimatberäkning utvärderas och granskas med oberoende ögon, till exempel vid anbudsutvärdering. Ni tillhandahåller era upphandlingskrav kopplade till klimatpåverkan och vi utvärderar beräkningarna efter dessa kriterier samt hur väl de följer anvisningarna för LCA-beräkning av byggprojekt, så att beräkningar från olika anbudsgivare blir enhetliga och lätta att jämföra. En oberoende bedömningsmatris levereras med kommentarer och råd som kan användas vid utvärdering.

Kontakt, klimatberakning@ivl.se

Klicka här för detaljer Pdf, 300.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Workshop - kunskapsuppbyggnad inom klimatberäkning

IVL arrangerar en workshop där rena kunskapspass varvas med grupparbete för att säkerställa kunskapsuppbyggnad inom klimatberäkningar på byggnadsnivå.

Kontakt, klimatberakning@ivl.se

Klicka här för detaljer Pdf, 337.8 kB, öppnas i nytt fönster.