Flygbild på anläggningen Storsudret

Testbädd Storsudret för hållbar vattenförsörjning

De senaste åren har Gotland vid ett flertal tillfällen drabbats av svår vattenbrist. Den allra sydligaste spetsen av Gotland, Storsudret, har varit extra hårt drabbat.

Storsudret har mycket tunna jordlager som har svårt att behålla grundvattnet och är därför beroende av ”importerat vatten” från det nya avsaltningsverket i Kvarnåkershamn som invigdes under 2019. Parallellt med uppförandet av avsaltningsverket har Region Gotland sett ett behov av att bidra till utveckling av kompletterande system för framtidens vattenförsörjning. För detta syfte har Region Gotland, tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet, påbörjat uppbyggnaden av en så kallad testbädd för hållbar vattenförsörjning för utveckling av framtidens tekniker för en energieffektiv och hållbar vattenproduktion.

Grundvattendamm, Storsudret på Gotland

Målet med testbädden

Eftersom Storsudret är bland de platser i Sverige som är allra känsligast för långvarig torka valdes Storsudret som plats för testbädden. Tanken är att de system som utvecklas ska klara de allra svåraste utmaningarna inom vattenförsörjning. Målet med testbädden är att göra Storsudret självförsörjande på vatten men även att sätta Sverige och Gotland på den internationella kartan för kostnadseffektiva och hållbara system som löser problem relaterade till vattenbrist oavsett om det är på Gotland eller någon annanstans i Sverige eller världen. Utmaningarna är de samma, att spara vatten från regnsäsong till längre torrperioder.

Forsande regnvatten

Nära samverkan

Uppbyggnaden av testbädden sker i nära samverkan med KTH, Uppsala Universitet, Sveriges Geologiska Undersökning och företagen Monson Energy och ENWA. Forum Östersjön är en viktig intresseförening som tillvaratar Storsudretbornas intressen och tillför testbädden värdefull lokal kunskap om hur vattenbalansen fungerar lokalt. Uppbyggnaden av Testbädd Storsudret finansieras av Vinnova och de deltagande organisationerna. Projektet har även finansiering från EU genom projektet NextGen.

 

Vatten är inget problem men lagringen

Bristen på vatten under delar av året beror på Storsudret tunna jordlager som har liten förmåga att lagra vatten. Detta och den stora andelen av mark som är utdikad gör att nederbörd snabbt transporteras från jordbruksmarker ut till havet. Under ett normalår regnar det ca 70 miljoner kubikmeter på Storsudrets yta. Av denna volym återstår 20 miljoner kubikmeter vatten efter avdunstning. Genom att lyckas tillvara ca 1 % av den nederbörd som faller på Storsudret under ett år så finns det tillräckligt med vatten för att klara vattenförsörjningen.

Problemet är att det mesta av nederbörden kommer då den inte behövs, det vill säga under vinterhalvåret. Om det ska räcka till måste därför vattnet samlas in, lagras och återanvändas. Det är hur detta ska gå till detta vi måste lära oss. Om vi lyckas så kan dessa tekniker användas världen över och spara på både kostnader och energi samtidigt som Gotland och Sverige kan få en framskjuten position inom detta livsviktiga område.

Återanvändning av avloppsvatten

PU:REST - en unik öl

Tekniken för att rena avloppsvatten till dricksvatten finns idag och IVL har visat detta när de bryggde ett öl, PU:REST tillsammans med Nya Carneigebryggeriet och Carlsberg Sverige under våren 2018 och som på ett tydligt sätt demonstrerade att återvinning av avloppsvatten är fullt möjligt och helt säkert. PU:REST demonstrerade även hur utveckling av nya system för vattenförsörjning är fullt möjliga om vi tillsammans tänjer på gränserna och vågar tänka i nya banor. På så sätt kan vi klara världens vattenförsörjning på ett hållbart sätt, både ur energi och klimatperspektiv och ur ett kostnadsperspektiv. Samtidigt placerar Gotland och Sverige på kartan för framtidens vattenförsörjning.

Tre stycken ölflaskor med blå etikett.

Fakta om projektet Testbädd Storsudret

Period: 2018-2022

Finansiering: Vinnova & EU:s program Horisont 2020 via projektet NextGen

Samarbetpartners för Vinnovaprojektet Testbädd Storsudret: Region Gotland, ENWA, Monsson Energy, SGU, KTH, Uppsala Universitet, Forum Östersjön
Samarbetpartners för NextGen: Koordinator KWR i Nederländerna, KWB, AVB och ESCI i Tyskland, FHNW i, UCRAN, UNEXE, UBATH Storbritannien, STRANE från Frankrike, CTM från Spanien, NTUA, ICCE från Grekland, IPSTAR från Nederländerna, WssTP från Belgien, Region Gotland från Sverige samt AVA och CTU från Schweiz.

Småskaliga tekniker

Hjärtat i testbädden är ett större antal sensorer som i realtid och on-line mäter nederbörd, flöden i diken och grundvattennivåer. Förutom att förse forskarna med data ska sensorernas data användas för aktiv styrning av vattenbalansen på Storsudret. Detta åstadkoms genom att utnyttja de diken som idag för bort vatten från land och ut i havet till att istället, genom aktiv reglering, fungera som insamlare av vatten för magasinering till sommarhalvåret. Under den torra sommarperioden utvecklas reningstekniker för återanvändning av avloppsvatten genom att rena detta till dricksvattenkvalitet. För att kunna lagra större volymer vatten utvecklas membranteknik för att på ett robust sätt kunna rena vatten från grunda sjöar. För att slippa långa ledningsdragningar utvecklas teknik för att hitta grundvattenreservoarer nära utpekade nybyggnadsområden.

Gemensamt för systemen är att dessa ska säkerställa att vattennivåer och grundvattennivåer hålls kontrollerade så varken skog, jordbruksmark eller annan markanvändning blir påverkas negativt. Detta åstadkoms genom det system som kontrollerar och styr vattenbalansen på Storsudret.

Lokal förankring på Gotland

För att ge och få idéer för hur vattenförsörjningen ska klaras av på bästa sätt är den lokala förankringen avgörande. Genom den lokala intresseföreningen Forum Östersjön har ett antal så kallade cafédialoger genomförts med stort engagemang från de boende. Exempel på aktivitet för att stimulera givande diskussioner var provsmakning av PU:REST under ett av tillfällena. Mellan dessa möten genomförs också möten med olika sakägare och engagerade i mindre grupper.

Se mer om arbetet på Gotland i filmen.

Relaterat till Storsudret

Nivån i lodade, grävda brunnar

Storsudrets figuren med nivåer i brunnar

Figuren visar hur grundvattennivåerna har varierat sen mätningarna började i augusti 2019 i fyra av brunnarna som ingår i mätprogrammet. Var brunnarna ligger ses i kartan ovan. Som en förenklad förklaring till kurvorna brukar grundvattennivåerna stiga under senhösten för att sedan sjunka under sommaren. Under november och december kom mer regn än vanligt på Storsudret, vilket fått grundvattnet att stiga. Återhämtningen under höst, vinter och tidig vår är viktig för att grundvattnet ska räcka resten av året. Vill du att din brunn ska ingå i mätprogrammet, ta kontakt med Anton Rydstedt, anton.rydstedt@ivl.se

Realtidsmätningar av grundvattennivåer och flöden i diken på Storsudret

Samarbetspartners:

Logotype  for region Gotland
Logotype for uppsala university
IVL:s internationella logotyp
logotyp
Vinnova Sweden's Innovation Agency
Logotype for forum Östersjön
Logotype enwa
Logotype for SGU
Logotype for Monsson energy ab

Prenumerera på våra nyhetsbrev och ta del av nya projekt, forskningsresultat och andra aktuella frågor.