Person som jobbar i lab

PFAS-simulator

IVL:s PFAS-simulator beräknar framtida koncentrationer av PFAS i olika miljöer. Genom att utnyttja kemiska jämviktskonstanter ger vi er insikt i hur dessa farliga ämnen kan spridas och ackumuleras.

PFAS-simulatorn är en avancerad tjänst som hjälper företag att förstå och förutse spridningen och ackumulationen av PFAS. Genom att utnyttja omfattande simuleringar kan IVL erbjuda prognoser för PFAS-koncentrationer i jord, vatten, grundvatten, och levande organismer. Denna insikt möjliggör informerade beslut kring miljöriskhantering och hjälper företag att uppfylla relevanta lagkrav.

IVL bistår med:

 • Utförande av detaljerade simuleringar för att beräkna framtida koncentrationer av PFAS i olika miljöer.
 • Tillhandahållande av expertanalys och tolkning av simuleringens resultat, vilket hjälper till att skapa en klarare bild av PFAS-ämnens spridningsmönster och potentiella påverkan.
  • Stöttning med riskbedömningar baserade på simuleringarna, vilket ger företag en grund för att planera och hantera förorenade områden effektivt.

  Så funkar PFAS-simulatorn

  Modell för PFAS-simularing
  Grundläggande struktur för PFAS-modellen. Modellen predikterar hur PFAS-koncentrationer i olika matriser utvecklas över 25 år med hjälp av jämviktskonstanter och platsspecifika förutsättningar för jord och grundvatten.
  Modell för PFAS-simularing
  Simulering av halter i jord inom det förorenade området. Utlakningshastigheterna beror bland annat på de studerade ämnenas flyktighet, nedbrytningshastighet, rörlighet i mark samt grundvattenbildningen på området.
  Modell för PFAS-simularing

  Simulering av koncentrationer i grundvatten inom det förorenade området. Föroreningar tillförs grundvattnet från den förorenade marken och transporteras vidare nedströms i grundvattenströmningens riktning. utlakningshastigheten styrs av akviferens hydrauliska kapacitet och gradient. Om föroreningsbilden är mer komplex går det även att addera ytterligare uppströms belägna källor i modellen.

  Modell för PFAS-simularing
  Simulering av koncentrationer i brunn eller skyddat grundvatten nedströms det förorenade området. Utvecklingen över tid beror på akviferens hydrauliska kapacitet och gradient, samt avståndet till föroreningskällan.
  Modell för PFAS-simularing

  Simulering av koncentrationer i ytvattenförekomst nedströms det förorenade området. Här antas att det grundvatten som bildas inom det förorenade området slutligen når en ytvattenrecipient. Resulterande koncentrationer i ytvattenrecipienten beror på dess volym, omsättningstid, eventuell ytterligare belastning, med mera.