Cows on field at sunset

SCAIL bedömer luftföroreningar från djuranläggningar

Den pågående intensifieringen av jordbruket, med allt färre gårdar till förmån för större anläggningar, gör att behovet av miljökonsekvensbeskrivningar från dessa verksamheter ökar.

Formas-projektet SCAIL Sweden ska utveckla ett webbaserat spridningsverktyg för att bedöma kvävebelastning, surt nedfall och luftkoncentrationer i känsliga naturområden och livsmiljöer, samt PM10-koncentrationer, från förbrännings- och stora djurhållande anläggningar i Sverige.

De enkla beräkningar som för närvarande används för att bedöma kvävepåverkan från djurhållande anläggningar underskattar de lokala effekterna av kväveutsläppen. Det gör att incitament och krav på effektiva åtgärder för att minska ammoniakutsläppen från anläggningarna uteblir. Dessutom underskattar man miljöeffekterna på eventuella närliggande, känsliga naturområden, såsom Natura 2000 områden.

Lokalt kan utsläpp av kväve i form av ammoniak orsaka övergödning och försurningseffekter på närliggande ekosystem, vilket leder till förändringar i artsammansättningen och minskad biologisk mångfald.

Verktyget ska leda till bättre och säkrare bedömningar av miljöpåverkan i tillståndsprövningen, särskilt för nya eller expanderande förbrännings- och djurhållande anläggningar. Verktyget kommer att utvecklas i nära samarbete med lantbrukare, miljökonsulter och tillsynsmyndigheter.

Projektfakta

  • SCAIL Sverige - En modell för att utvärdera lokala effekter av emissioner från förbränningsanläggningar och stora djurhållande verksamheter
  • Budget: 4MSEK
  • Samarbetspartners: UK Centre for Ecology and Hydrology (UKCEH), Länsstyrelsen Skåne
  • Period: 2022 - 2024