Pile of publication books or documents report papers.
 1. Start
 2. Publications

Publications

Take part in our research by searching among IVL's published reports and articles. o get access to all IVL's publications, visit IVL's portal on the Digital Scientific Archive, DiVA.

Below you can find our latest publications

 • Nedfall och avrinning av metaller, svavel och kväve vid Holmsvattnet, 2000/01 - 2022/23  Årsrapport 2024 åt Rönnskärsverken


  Sedan mitten av 1980-talet har IVL Svenska Miljöinstitutet AB, på uppdrag av Boliden Mineral AB, genomfört undersökningar av deposition och avrinning av bland annat svavel, kväve och metaller i ett granskogsområde vid Holmsvattnet, cirka 15 km sydsydväst om Rönnskärsverken. Denna rapport jämför resultaten från mätningarna 2022/23 vid Holmsvattnet...
  Download publication external link, opens in new window
 • Försurning och övergödning i Skåne län  Resultat från Krondroppsnätet till och med 2022/23


  På uppdrag av Skånes Luftvårdsförbund genomför IVL Svenska Miljöinstitutet, i samarbete med Lunds universitet, mätningar av lufthalter, atmosfäriskt nedfall och markvattenkemi i Skåne län inom Krondroppsnätet. Sedan 2022 redovisas även mätningar av lufthalter vid två ytterligare mätplatser finansierade av Länsstyrelsen i Skåne. Skånes...
  Download publication external link, opens in new window
 • Försurning och övergödning i Hallands län  Resultat från Krondroppsnätet till och med 2022/23


  På uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län genomför IVL Svenska Miljöinstitutet, i samarbete med Lunds universitet, mätningar av lufthalter, atmosfäriskt nedfall och markvattenkemi i Hallands län. Mätningarna sker inom ramen för Krondroppsnätet (http://www.krondroppsnatet.ivl.se/).Hallands län har varit medlem i Krondroppsnätet sedan 1987. I denna...
  Download publication external link, opens in new window
 • Försurning och övergödning i norra Sverige  Resultat från Krondroppsnätet till och med 2022/23


  På uppdrag av Länsstyrelserna i Dalarnas, Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län samt Boliden Mineral AB genomför IVL Svenska Miljöinstitutet, i samarbete med Lunds universitet, mätningar av lufthalter, atmosfäriskt nedfall och markvattenkemi i bakgrundsmiljön i norra Sverige inom Krondroppsnätet. Resultaten från mätningarna,...
  Download publication external link, opens in new window
 • Försurning och övergödning i Stockholms län  Resultat från Krondroppsnätet till och med 2022/23


  På uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län genomför IVL Svenska Miljöinstitutet, i samarbete med Lunds universitet, mätningar i Stockholms län inom Krondroppsnätet. Stockholms län har varit medlem i Krondroppsnätet sedan 1992. I denna rapport redovisas resultaten från mätningar under det hydrologiska året 2022/23 vid tre platser i Stockholms län,...
  Download publication external link, opens in new window
 • Försurning och övergödning i Värmlands län  Resultat från Krondroppsnätet till och med 2022/23


  Mätningar av atmosfäriskt nedfall och markvattenkemi i Värmlands län genomförs på uppdrag av Värmlands läns luftvårdsförbund av IVL Svenska Miljöinstitutet, i samarbete med Lunds universitet. Mätningarna sker inom ramen för Krondroppsnätet (http://www.krondroppsnatet.ivl.se/ ). Värmlands län har varit medlem i Krondroppsnätet sedan 1990, och den...
  Download publication external link, opens in new window
 • Försurning och övergödning i Kronobergs län  Resultat från Krondroppsnätet till och med 2022/23


  På uppdrag av Kronobergs luftvårdsförbund genomför IVL Svenska Miljöinstitutet, i samarbete med Lunds universitet, inom Krondroppsnätet (http://www.krondroppsnatet.ivl.se/) mätningar av atmosfäriskt nedfall och markvattenkemi i Kronobergs län. Resultaten från mätningar under det hydrologiska året 2022/23 redovisas och analyseras, tillsammans med...
  Download publication external link, opens in new window
 • Försurning och övergödning i Södermanlands län : Förenklad rapport om resultaten från Krondroppsnätet under 2022/23


  Kvävenedfallet minskar och nu under kritisk belastningUnder det hydrologiska året 2022/23 var kvävenedfallet över öppet fält vid länets mätplats i norra delen av länet strax över 3 kg oorganiskt kväve per hektar. Det totala nedfallet av oorganiskt kväve till barrskog i Södermanlands län har för det hydrologiska året 2022/23 beräknats till 4,2 kg...
  Download publication external link, opens in new window
 • Försurning och övergödning i Jönköpings län  Förenklad rapport om resultaten från Krondroppsnätet under 2022/23


  Kvävenedfallet minskar men är fortfarande över kritisk belastningLufthalterna av kvävedioxid (NO2) i länet var 1,2 µg/m3 under vinterhalvåret 2022/23, medan NO2 under sommarhalvåret 2023 var 0,56 µg/m3. Lufthalterna av ammoniak (NH3) var cirka 0,50 µg/m3 under både sommar- och vinterhalvåret 2022/23. Under det hydrologiska året 2022/23 varierade...
  Download publication external link, opens in new window
 • Försurning och övergödning i Kalmar län : Förenklad rapport om resultaten från Krondroppsnätet under 2022/23


  Kvävenedfallet minskar men är fortfarande över kritisk belastning i länets mellersta och södra delarLufthalterna av kvävedioxid (NO2) i länet varierade under vinterhalvåret 2022/23 mellan 1,1–2,7 µg/m3, medan NO2 under sommarhalvåret 2023 varierade mellan 0,6–3,6 µg/m3. Halterna av NO2 var högst vid Ottenby, troligen beroende på en påverkan från...
  Download publication external link, opens in new window

Subscribe to our English newsletter and take part in new projects, research results and other news.